Trenérská akademie s.r.o. se na základě smlouvy o spolupráci s Českým tenisovým svazem (ČTS), FSpS MU Brno a TK Plus Prostějov organizačně podílí na vzdělávání trenérů 1. a 2. třídy ve vzdělávacím programu „Trenér tenisu 1. třídy“ a „Trenér tenisu 2. třídy“.

Školení trenérů 3. třídy zajišťují jednotlivé Oblastní tenisové svazy.
Školení tenisových trenérů je garantováno ČTS a jeho Metodickou komisí.

 

1. trenérská třída

Charakteristika

Školení trenérů 1. třídy realizují v současné době na základě smlouvy o spolupráci s ČTS dvě pracoviště – FSpS MU Brno a FTVS UK v Praze. Trenérská akademie s.r.o. se ve spolupráci s FSpS MU Brno a TK Plus Prostějov podílí na vzdělávacím programu organizačně.
Trenérská akademie v Prostějově se zaměřuje na vzdělávání trenérů v oblasti vrcholového tenisu za účasti předních českých a zahraničních lektorů s využitím možností efektivního propojení sportovní teorie a praxe v kooperaci se zdejším špičkovým tenisovým klubem TK Agrofert Prostějov a jeho předními trenéry a hráči. Cílem je výchova elitních trenérů vybavených moderními teoretickými poznatky a praktickými zkušenostmi.

Obsah školení

Studium je dvouleté a zahrnuje předměty obecného základu (anatomie, antropomotorika, fyziologie, psychologie, sportovní trénink, …) a výuku specializace tenis. Výuka obecného základu probíhá formou přednášek (3 pětidenní cykly), výuka specializace probíhá formu přednášek a praktické výuky (3 pětidenní cykly).

Podmínky pro přihlášení

Uchazeči se přihlašují elektronicky prostřednictvím přihlášky. Podmínkou pro zařazení do školení trenérů 1. třídy je ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitou, trenérská kvalifikace II. třídy (získaná před 12 měsíci či déle), úspěšné absolvování přijímací zkoušky z tenisových dovedností (s přihlédnutím k výsledkům závěrečných zkoušek pro II. třídu), zaplacení školného za I. ročník.
Podrobné informace jsou uvedeny na www.trenerskaakademie.eu.

Přihláška (formulář)

Bude upřesněno.

Termíny

Bude upřesněno.

Výukové podklady

2. trenérská třída

Charakteristika

Školení trenérů 2. třídy realizuje v současné době na základě smlouvy o spolupráci s ČTS Trenérská akademie a je akreditováno MŠMT a garantováno Metodickou komisí ČTS. Školení je určeno pro pokročilé trenéry, kteří chtějí získat na základě průkazu trenéra 2. třídy živnostenský list. Absolvování 2. třídy je předpokladem pro přijetí do školení trenérů 1. třídy.

Obsah školení

Školení probíhá v průběhu jednoho kalendářního roku ve dvou etapách v areálu Národního tenisového centra Morava v Prostějově. Obecná část je zajišťována vysokoškolskými odborníky, specializaci vyučují lektoři ČTS. Poslední den specializace se konají závěrečné zkoušky z metodických výstupů; písemná zkouška z teorie (test) probíhá asi za 1 měsíc po ukončení specializace. Úroveň tenisových dovedností, zkouška z metodických výstupů a zkouška z teorie jsou hodnocený známkou 1 (nejlepší) až 4 (neuspěl/-la).

Podmínky pro přihlášení

Uchazeči se přihlašují elektronicky prostřednictvím přihlášky na www.trenerskaakademie.eu. Vyplněnou přihlášku a dotazník můžete zasílat v průběhu celého roku a budete zařazeni do databáze zájemců. Přihláška je považována za závaznou po zaplacení registračního poplatku 500 Kč na účet Trenérská akademie s.r.o. č. 019-2630958319/0800 (Česká spořitelna, a.s.), s variabilním symbolem 2222 a vyplněným účelem platby: příjmení trenéra (nutné!). V případě nenastoupení do kurzu se registrační poplatek nevrací.

Podmínkou účasti na školení trenérů 2. třídy je dosažení věku 20 let v roce školení a kvalifikace trenéra III. třídy získané nejméně před 12 měsíci, úspěšné absolvování praktických přijímacích zkoušek z tenisových dovedností na počátku obecné části, ověřený dotazník o dosavadní aktivní trenérské činnosti (vypněn v rámci přihlášky na www.trenerskaakademie.eu). Pokud není splněna některá z podmínek, uchazeč (-ka) nemůže být přijat. Požadované doklady (občanský a trenérský průkaz, doklad o zaplacení) předloží frekventanti při prezentaci v den zahájení školení.

Absolventům studijního programu Tělesná výchova a sport na Vysoké škole některé z Univerzit v ČR (ukončené vzdělání minimálně Bc.) je možno na základě předložení/zaslání kopie diplomu uznat obecnou část školení (2. -5. den) a upravit cenu školení.

Frekventantům, kteří úspěšně absolvují školení a závěrečné zkoušky, bude po zaplacení registračního poplatku 1600 Kč na účet ČTS Praha (viz Registrační řád ČTS, článek 15) vystaven trenérský průkaz a osvědčení pro Živnostenský úřad (nutno dodat fotografii pasového formátu na ČTS, p. Brožová, tel. 222 333 423).

Přihláška (formulář)

Elektronická přihláška

Termíny

Přihlášky lze odesílat v průběhu celého roku a ty budou zařazeny do databáze zájemců.
Na konci února každého roku bude přihlašování uzavřeno. Informaci o přijetí/nepřijetí obdrží uchazeči emailem do 15. března.
Obecná část – duben, 2x pátek-neděle.
Specializace – září, 3. týden.

Výukové podklady

  • Tenisový trenérský manuál 2. stupně (pro vrcholové trenéry)
  • CD s výukovými texty pro obecnou část
  • Další doporučená literatura (www.i-tenis.cz)

3. trenérská třída

Školení realizují jednotlivé oblastní tenisové svazy. Jedná se o nejnižší stupeň školení tenisových trenérů.
Přehled termínů, zodpovědné osoby, místa a region je možno najít na titulní stránce www.cztenis.cz (pod „Přehled školení trenérů a rozhodčích“), kde je možno se i přihlásit. Školení probíhá většinou formou dvou víkendových bloků (2× pátek až neděle) a je zakončeno závěrečnými teoretickými a praktickými zkouškami. Průkaz trenéra 3. třídy je předpokladem pro přijetí do školení trenérů 2. třídy, neopravňuje však k vydání živnostenského listu.

Partneři